Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandı 22 Nisan 2021

21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi birinci fıkrasının (d) bendi gereği, atık yağların toplanmasına ilişkin yetkilendirmelerin yapılmasına dair idari ve teknik hususlar Bakanlığımızca belirlenmiş olup “Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”  21.04.2021 tarihli ve 842736 sayılı Bakan Oluru ile yayımlanmıştır. Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Usul ve Esaslar ile; “Atık Yağ Rafinasyonu” konulu Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre Lisansı alan tesislere atık yağ toplama yetkisi verilmesi ile mevcut yetkilendirilmiş kuruluşa motor yağı ile ilgili olarak Bakanlığımızca verilen yetki belgesinin A grubu (endüstriyel yağları) da kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik düzenleme yapılmış olup yetkilendirme koşulları belirlenmiştir. 

Rafinasyon tesisleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlara; atık yağ toplama planlarının ve her yıl faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetim kuruluşlarına hazırlatılan Bağımsız Denetim Raporlarının Bakanlığa sunulması şartları getirilmiş olup ayrıca rafinasyon tesisleri formatı belirlenen teminat mektuplarını Bakanlığa sunmakla yükümlü kılınmıştır.

Tesisler yıl bazında en fazla kapasitelerinin %20 fazlası kadar atık yağ toplayabilecek olup atık yağ toplama yetkisi bulunmayan atık yağ rafinasyon tesislerine atık yağlar yetkilendirilmiş kuruluşlarca teslim edilecektir.  

Bununla birlikte; 

  • Faaliyetlerini gerçekleştiremediği tespit edilen, 
  • Toplama taşıma faaliyetleri esnasında çevre ve insan sağlığına zarar verecek durumların ortaya çıkmasına neden olan,
  • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kaçak akaryakıt faaliyetinde bulunduğu tespit edilen,

tesislerin atık yağ toplama yetkisi iptal edilecektir.

Yayımlanan usul esaslar ile atık yağ toplama sisteminin daha etkin hale getirilerek toplama oranlarının arttırılması öngörülmekte olup bu sayede tehlikeli bir atık olan atık yağların hem çevre ve insan sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi, hem de bu atıkların rafinasyon tesislerinde katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek ithalata bağımlılığın azaltılması sağlanacaktır.

Loading